Percy

IP地址,子网掩码,主机地址,和网络地址

IP地址的构成

IP地址可以分解为由 网络地址+主机地址 组成.
例如: 192.168.1.1, 可以看成由192.168.1.0(网络地址) + 0.0.0.1(主机地址)组成.
我们常说的内网机器互相通信, 其实说的就是网络地址一样的机器之间的通信.

所以简单的根据IP地址是无法看出两个地址是否能通信的, 需要计算出IP对应的网络地址才行. 而计算出网络地址需要用到子网掩码的, 具体方法是

1
IP地址和子网掩码转换成二进制, 再进行与运算,再将与运算的结果变成十进制,即可得出对应的网络地址

举例:
1号机的IP地址为192.168.0.1 ,子网掩码为255.255.255.192; 2号机的IP地址为192.168.0.200, 子网掩码为255.255.255.192. 现在想知道1,2号机能否正常通信, 根据上面的公式,计算如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1号机:
192.168.0.1 ••••••••••••• 11000000.10101000.00000000.00000001
255.255.255.192 ••••••••• 11111111.11111111.11111111.11000000
与运算----------------------------------------------------------------
网络地址: 192.168.0.0 ••••••••••••• 11000000.10101000.00000000.00000000
*********************************分割线*******************************
2号机:
192.168.0.200 ••••••••••• 11000000.10101000.00000000.11001000
255.255.255.192 ••••••••• 11111111.11111111.11111111.11000000
与运算----------------------------------------------------------------
网络地址: 192.168.0.192 ••••••••••• 11000000.10101000.00000000.11000000

1号机的网络地址为192.168.0.0与2号机的192.168.0.192不一样,所以1号机和2号机互相不通。